Infokioski – Fundusz Pomocy dla Ukrainy

Informujemy, że dostarczane przez nas infokioski są zgodne z programem:

Fundusz Pomocy dla Ukrainy

Główne założenia:

Dzięki specjalnemu Funduszowi Pomocy zapewniamy finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny.  Ze środków programu mogą być finansowane działania realizowane na terytorium Polski, jak i poza nim.

Źródła finansowania:

Środki finansowe pochodzą m.in. z budżetu Polski, ale także i innych wpłat, w tym wpłat od darczyńców.

 • Wpłaty z budżetu państwa.
 • Wpłaty jednostek sektora finansów publicznych (z wyłączeniem samorządowych osób prawnych), z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu i środków, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.
 • Środki, które za zgodą Komisji Europejskiej mogą zostać przeznaczone na wsparcie realizacji zadań.
 • Wpływ ze skarbowych papierów wartościowych.
 • Środki z obligacji wyemitowanych przez BGK.
 • Inne przychody, w tym darowizny.

Kto może skorzystać z Funduszu Pomocy?

Ze środków Funduszu mogą skorzystać jednostki sektora finansów publicznych, a także jednostki spoza tego sektora.

Na co przeznaczane są środki z Funduszu Pomocy?

Ze środków Funduszu Pomocy finansowane są zadania na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego, w tym m.in.:

 • wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy,
 • opieka medyczna, w tym również zakup i wydawanie produktów leczniczych
 • zapewnienie obsługi punktów recepcyjnych,
 • zapewnienie finansowania przejazdów środkami transportu publicznego,
 • wypłata świadczeń pieniężnych,
 • wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz dowożenia uczniów.

Witryny dedykowane 

Dla tych, którzy szukają pomocy i dla tych, którzy chcą jej udzielić – powstał dedykowany portal. To zebrane w jednym miejscu informacje, o możliwościach pomocy. Niezwykle istotne jest, by pomoc udzielana przez różne jednostki była skoordynowana, stąd ta inicjatywa.

Więcej informacji klikając w Fundusz Pomocy dla Ukrainy