Infokiosk program – PROW

Informujemy, że dostarczane przez nas infokioski są zgodne z programem:

„PROW” – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 (wersja 0.4) – projekt przyjęty przez Radę Ministrów i przekazany do KE

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Najważniejsze rozwiązania

Plan będzie wspierać zrównoważony rozwój polskich gospodarstw, sektora przetwórstwa oraz poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich.

  • Wspierane będą zrównoważone metody gospodarowania, przyjazne klimatowi i środowisku. Chodzi o ochronę wody, gleby i powietrza oraz dbanie o bioróżnorodność.
  • Plan sprzyjać będzie produkcji i wykorzystaniu energii odnawialnej. Wzmacniana będzie różnorodność gospodarcza, w tym biogospodarka.
  • Zwiększy się aktywność zawodowa i społeczna mieszkańców obszarów wiejskich, szczególnie osób z grup wykluczonych.
  • Upowszechniane i wdrażane będą rozwiązania naukowe i innowacyjne, w tym cyfrowe, usuwające bariery rozwojowe wsi i rolnictwa.

Więcej informacji klikając w Projekt Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 (wersja 0.4) – projekt przyjęty przez Radę Ministrów i przekazany do KE